misija

Sociāli atbildīgā veidā, rūpējoties par sociāli atstumtas grupas labklājību, radam dizainu un reklāmu, kas balstīta starpdiciplinārā pieejā.

vīzija

Apvienot radošo biznesa industriju ar sociāli atbildīgiem mērķiem, veicinot sabiedribas labklājību.

Esam darba integrācijas sociālais uzņēmums (Labklājības ministrijas lēmums nr. LM-32-4-19/129 no 23.05.2018.). Mūsu aprūpējamā mērķa grupa ir bijušie notiesātie un viņu ģimeņu locekļi. Mūsu misija ir atklāt mūsu mērķa grupas pozitīvo potenciālu un noderību sabiedrībai caur radošu, indivīda spējām un talantiem atbilstošu darbu. Mēs to realizējam, iekļaujot mērķa grupas pārstāvjus jomas profesionāļu kolektīvā, veicinot viņu socializāciju un personisko kvalitāšu uzplaukumu, paralēli, radot kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu vai produktu.

kāpēc mēs to daram?

  • Jo, pirmkārt, ir patīkami cilvēkam dot otru iespēju, redzēt, kā viņš atveras un uzplaukst, kā vide ap viņu sakārtojas, cik daudz viņā ir radošuma un kā tas viss kopā spēj iepriecināt un būt noderīgs visiem! Protams, arī saņemt pretī draudzību un uzticību, ir forši.
  • Otrkārt, sociālā problēma ir tāda, ka ieslodzījuma vietās nonāk cilvēki, kuri ir radoši un mākslinieciski talantīgi, taču nepietiekošas izglītības vai atbilstoša darba iemaņu trūkuma dēļ, ir spiesti strādāt savām spējām un talantiem neatbilstošus darbus, un saņemt neatbilstošu atlīdzību. Ilgtermiņā tas rezultējas ar personības frustrāciju un pagrimumu, kas bieži noved pie noziegumu izdarīšanas un cietumsoda. Sabiedrībai par to ir jāmaksā gan ar ciešanām un zaudējumiem, gan ar saviem makiem.

viens notiesātais izmaksā
36.00EUR/dienā = 13140.00EUR/gadā

3700 notiesātie izmaksā
48 miljoni EUR gadā

  • Turpretim, viens cilvēks, kurš no nodokļu patērētāja kļust par maksātāju un iesākumā saņem minimālo algu (430.00EUR/netto), maksājot nodokļus, sabiedrības kopējam labumam pievieno 3800.00EUR gadā, turklāt neizdara nekādu kaitējumu, kā arī veicina psiholoģiskās un sociālās vides uzlabošanos ap sevi EUR (1).

2018. gada 21. decembrī ieguvām attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” administrēto Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”(projekta nr. 9.1.1.3/15/I/001) grantu (līguma nr. 233093/SU0000062) uzņēmuma darbības paplašināšanai.

(1) http://www.ievp.gov.lv/images/stories/parskats_gada/2018%2006%2015_Parvaldes_publiskais_parskats.pdf