misija

Radīt gudrus, radošus dizaina risinājumus – reklāmai, arhitektūrai, videi, komunikācijai. Kā arī darīt darbu sociāli atbildīgā veidā – veicinot ne tikai savu un savu klientu labklājību, bet visas sabiedrības kopumā.

vīzija

Izveidot radošās uzņēmējdarbības vidi, kas palīdz bijušajiem ieslodzītajiem ar mākslinieciskām prasmēm no jauna “nostāties uz kājām” un pilnvērtīgi atgriezties sabiedrībā.

Esam darba integrācijas sociālais uzņēmums*

Mūsu aprūpējamā mērķa grupa ir bijušie notiesātie un viņu ģimeņu locekļi. *(Labklājības ministrijas lēmums nr. LM-32-4-19/129 no 23.05.2018.)

Mūsu sociālā misija:

Atklāt šo cilvēku pozitīvo potenciālu un noderību sabiedrībai caur radošu, indivīda spējām un talantiem atbilstošu darbu. Praktiski to realizējam, iekļaujot mērķa grupas pārstāvjus jomas profesionāļu kolektīvā, veicinot viņu socializāciju un personisko kvalitāšu uzplaukumu.

kāpēc mēs to darām?

  • Pirmkārt, ir patīkami cilvēkam dot otru iespēju, redzēt, kā viņš atveras un uzplaukst, kā ap viņu sakārtojas vide, redzēt kā cilvēkā esošais radošums  spēj iepriecināt un būt noderīgs visiem!
  • Otrkārt, sociālā problēma ir tāda, ka ieslodzījuma vietās nonāk cilvēki, kuri ir radoši un mākslinieciski talantīgi, taču nepietiekošas izglītības vai atbilstoša darba iemaņu trūkuma dēļ, ir spiesti strādāt savām spējām un talantiem neatbilstošus darbus, un saņemt neatbilstošu atlīdzību. Ilgtermiņā tas rezultējas ar personības frustrāciju un pagrimumu, kas bieži noved pie noziegumu izdarīšanas un cietumsoda. Sabiedrībai par to ir jāmaksā gan ar ciešanām un zaudējumiem, gan ar saviem makiem.

viens notiesātais izmaksā
36.00EUR/dienā = 13140.00EUR/gadā

3700 notiesātie izmaksā
48 miljoni EUR gadā

  • Turpretim, viens cilvēks, kurš no nodokļu patērētāja kļust par maksātāju un iesākumā saņem minimālo algu (430.00EUR/netto), maksājot nodokļus, sabiedrības kopējam labumam pievieno 3800.00EUR gadā, turklāt neizdara nekādu kaitējumu, kā arī veicina psiholoģiskās un sociālās vides uzlabošanos ap sevi EUR (1).

2018. gada 21. decembrī ieguvām attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” administrēto Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”(projekta nr. 9.1.1.3/15/I/001) grantu (līguma nr. 233093/SU0000062) uzņēmuma darbības paplašināšanai.

(1) http://www.ievp.gov.lv/images/stories/parskats_gada/2018%2006%2015_Parvaldes_publiskais_parskats.pdf